แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ได้มุ่งเน้นให้นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการด้านการแพทย์ให้กับผู้ป่วยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ไม่ว่าจะเป็นการวินิจฉัยโรค การรักษาโรค การติดตามอาการรวมไปถึงใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารกับผู้ป่วย ในการนี้ กรมการแพทย์ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้สำหรับบริการด้านการแพทย์แก่ผู้ป่วยโดยจัดระบบบริการโรงพยาบาลเสมือนจริง (Virtual Hospital) เพื่อให้ผู้ป่วยได้พบและพูดคุยกับแพทย์ผู้รักษาโดยตรง สื่อสารแบบ Real – Time ผ่านแอปพลิเคชัน DMS Telemedicine บนสมาร์ทโฟนโดยไม่ต้องไปที่โรงพยาบาล ซึ่งเป็นการบริการที่ให้โรงพยาบาลและสถาบันในสังกัดกรมการแพทย์นำไปเป็นช่องทางในการสื่อสาร เข้าถึงประชาชน ลดความแออัดในโรงพยาบาล เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ และเพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชน พร้อมดำเนินการตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข (ปี พ.ศ. 2567-2568) 5+5 เร่งรัดพัฒนาสานต่อ ยกระดับการให้บริการประชาชนแบบครบวงจร มีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางเพื่อให้ผู้ป่วยมีสุขภาวะที่ดี

          แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคระบบประสาท ให้บริการดูแลสุขภาพประชาชนในเขตภาคเหนือ (เขตสุขภาพที่ 1, 2 และ 3)โดยผู้ป่วยส่วนหนึ่งเดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือต่างอำเภอพื้นที่ห่างไกล การให้บริการผู้ป่วยแบบโรงพยาบาลเสมือนจริง (Virtual Hospital) เป็นระบบการแพทย์ทางไกลผ่าน DMS Telemedicine ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยและญาติ ในเรื่องของการเดินทาง ประหยัดเวลาในการรอพบแพทย์
ลดภาระค่าใช้จ่ายและลดความแออัดภายในโรงพยาบาล โดยโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ให้บริการระบบการแพทย์ทางไกล DMS Telemedicine แบบครบวงจร มีบริการเจาะเลือดผู้ป่วยที่บ้าน จัดส่งยาทางไปรษณีย์สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคงที่ ติดตามอาการ/เยี่ยมบ้านผู้ป่วยรักษาที่บ้าน (Home Ward) และให้บริการในรูปแบบผู้ป่วยในที่บ้าน หรือการดูแลเสมือนโรงพยาบาลที่บ้าน (Hospital care at home) เป็นการให้บริการการดูแลรักษาแบบผู้ป่วยในที่ใช้บ้านเป็นหอผู้ป่วย ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลตามมาตรฐาน รวมถึงได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับการดูแลรักษา 
โดยเริ่มให้บริการ DMS Telemedicine ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 มีผู้รับบริการจำนวน 3,850 ราย จากการสำรวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ พบว่ามีความพึงพอใจร้อยละ 95.80 ซึ่งโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จะมุ่งมั่นพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ให้มีคุณภาพ ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพแบบครบวงจรอย่างไร้รอยต่อตามปณิธานกรมการแพทย์ “ทำดีที่สุด เพื่อทุกชีวิต (Do Our Best for All)”

#กรมการแพทย์ #โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่#DMSTelemedicine#ทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต

-ขอขอบคุณ- 18  มิถุนายน 2567   
   


View 34    18/06/2567   ข่าวในรั้ว สธ.    สำนักสารนิเทศ