หมวด หัวข้อข่าว URL
ข่าวรอบรั้วภูมิภาค สสจ.สกลนคร “เปิดโครงการยกระดับวัดส่งเสริมสุขภาพสร้างอโรคยาสถาน เพื่อพระสงฆ์สุขภาพดี พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข และส่งสสจ.สกลนคร “เปิดโครงการยกระดับวัดส่งเสริมสุขภาพสร้างอโรคยาสถาน เพื่อพระสงฆ์สุขภาพดี พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข และส่งมอบชุดค เปิด
ข่าวรอบรั้วภูมิภาค สสจ.สกลนคร “จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต 18 กรกฎาคม 2567” เปิด
ข่าวรอบรั้วภูมิภาค สสจ.สกลนคร “ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 1/2567” เปิด
ข่าวรอบรั้วภูมิภาค สสจ.สกลนคร “ร่วมต้อนรับอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และคณะ ตรวจติดตามนโยบายสำคัญของกระทรวงสธารณสุข อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร” เปิด
ข่าวรอบรั้วภูมิภาค สสจ.สกลนคร “ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานยาเสพติด เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 5/2567” เปิด
ข่าวรอบรั้วภูมิภาค สสจ.สกลนคร “ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลฯ ผู้เข้าบรรพชาอุปสมบท ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เปิด
ข่าวรอบรั้วภูมิภาค สสจ.สกลนคร “เคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ประจำสัปดาห์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว” เปิด
ข่าวรอบรั้วภูมิภาค สสจ.สกลนคร “ร่วมงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2567 ครบรอบ 22 ปี TO BE NUMBER ONE” เปิด
ข่าวรอบรั้วภูมิภาค สสจ.สกลนคร “ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เขตสุขภาพที่ 8 จังหวัดหนองบัวลำภู” เปิด
ข่าวรอบรั้วภูมิภาค สสจ.สกลนคร “ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 13 กรกฎาคม 2567” เปิด
ข่าวรอบรั้วภูมิภาค สสจ.สกลนคร “ปิดการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ใหม่ทดแทน” เปิด
ข่าวรอบรั้วภูมิภาค สสจ.สกลนคร “ประชุมคณะกรรมการโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 1/2567” เปิด
ข่าวรอบรั้วภูมิภาค สสจ.สกลนคร “ประชุมหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร” เปิด
ข่าวรอบรั้วภูมิภาค สสจ.สกลนคร “ร่วมโครงการพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในคดียาเสพติดและคดีอื่นที่เกี่ยวข้องในระบบศาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” เปิด
ข่าวรอบรั้วภูมิภาค สสจ.สกลนคร “ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงเกณฑ์ และขั้นตอน การพัฒนาคุณภาพ ตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2566 (ฉบับปรับปรุง)” เปิด
ข่าวรอบรั้วภูมิภาค สสจ.สกลนคร “ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 1/2567” เปิด
ข่าวรอบรั้วภูมิภาค สสจ.สกลนคร “ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” เปิด
ข่าวรอบรั้วภูมิภาค สสจ.สกลนคร “ร่วมงานรัฐพิธี วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2567 จังหวัดสกลนคร” เปิด
ข่าวรอบรั้วภูมิภาค สสจ.สกลนคร “ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนฯ ครั้งที่ 1/2567” เปิด
ข่าวรอบรั้วภูมิภาค นพ.สสจ.สกลนคร “ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดเทคโนโลยีและประสบการณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป รุ่นที่ 3/2567” เปิด
ข่าวรอบรั้วภูมิภาค สสจ.สกลนคร “ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ การดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดสกลนคร” เปิด
ข่าวรอบรั้วภูมิภาค สสจ.สกลนคร “ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานยาเสพติด เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 4/2567” เปิด
ข่าวรอบรั้วภูมิภาค สสจ.สกลนคร “ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการติดตามเร่งรัดการบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพทางสังคม ป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด ครั้งที่ 5/2567” เปิด
ข่าวรอบรั้วภูมิภาค สสจ.สกลนคร “ร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารอบหนองหาร จังหวัดสกลนคร” เปิด
ข่าวรอบรั้วภูมิภาค สสจ.สกลนคร “ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เปิด