หมวด หัวข้อข่าว URL
ข่าวเพื่อมวลชน ปลัด สธ. เผย สสจ.สระแก้ว ประสานหน่วยงานพื้นที่ร่วมเฝ้าระวังเข้มในคนและสัตว์ หลังกัมพูชาพบผู้ป่วยไข้หวัดนกรายที่ 7 เปิด
ข่าวเพื่อมวลชน สธ. เดินหน้าปฏิรูประบบสาธารณสุข ยกระดับโครงการ "30 บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว" สู่ยุคดิจิทัลด้วยธรรมาภิบาลข้อมูลสุขภาพ เปิด
ข่าวเพื่อมวลชน เปิดสถานชีวาภิบาล วัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์) จ.พิจิตร เปิด
ข่าวในรั้ว สธ. สธ. ชู ตลาดนัดสุขภาพต้นแบบ “จากเมนูชูสุขภาพ สู่ อาหารเป็นยา” เปิด
ข่าวรอบรั้วภูมิภาค ‘สสจ.นครพนม’ รับตรวจประเมินฯ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) นำเสนอผลงานหมวด 1 การนำองค์กร และหมวด 3 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เปิด
ข่าวรอบรั้วภูมิภาค 'สสจ.นครพนม' เตรียมความพร้อม รับการตรวจประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 17 ก.ค.นี้ เปิด
แผนงานและโครงการ สรุปผลการดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักสารนิเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เปิด