นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดสถานชีวาภิบาล วัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์) จ.พิจิตร พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร ถวายเครื่องสักการะ แด่พระราชสิทธิเวที รศ.ดร. เจ้าคณะ จ.พิจิตร พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับประธานศูนย์สถานชีวาภิบาลและกุฏิชีวาภิบาล ชมบูธนิทรรศการ และเยี่ยมพระสงฆ์อาพาธสถานชีวาภิบาลวัดทับคล้อ ในโอกาสนี้ พระราชสิทธิเวที รศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร ได้มอบโล่เชิดชูเกียรติ ให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานสถานชีวาภิบาลและกุฏิชีวาภิบาล   
   


View 39    28/06/2567   ข่าวเพื่อมวลชน    สำนักสารนิเทศ