ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดชัยนาท บริการตรวจคัดกรองโรคเฉพาะทางและโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาสุขภาพสำคัญในพื้นที่ให้ประชาชน 2,700 คน เผยสัปดาห์นี้จัดทั้งหมด 6 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท ปราจีนบุรี สกลนคร สุรินทร์ ศรีสะเกษ และพะเยา ภาพรวมดำเนินการไปแล้ว 64 ครั้ง ใน 56 จังหวัด ประชาชนได้รับบริการกว่า 6.3 แสนราย

         วันนี้ (2 มิถุนายน 2567) ณ โรงพยาบาลหันคา จังหวัดชัยนาท นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดชัยนาท โดยมี พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 นพ.พัลลภ ยอดศิรจินดา     นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท นายปัญญา ใช้เฮ็ง ปลัดจังหวัดชัยนาท คณะผู้บริหารส่วนกลางและผู้บริหาร    ในพื้นที่ร่วมงาน

          นพ.โอภาส กล่าวว่า โครงการพาหมอไปหาประชาชนฯ เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่กระทรวงสาธารณสุขมีแผนดำเนินการในวันหยุดทุกสัปดาห์ต่อเนื่องไปจนถึงเดือนสิงหาคม 2567 เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ได้รับการตรวจรักษาโรคในระยะเริ่มต้นอย่างทันท่วงที ลดการป่วยและการเสียชีวิต โดยในวันนี้มีการจัดบริการพร้อมกัน 5 แห่ง คือ เขตสุขภาพที่ 3 จังหวัดชัยนาท เขตสุขภาพที่ 6 จังหวัดปราจีนบุรี เขตสุขภาพที่ 8 จังหวัดสกลนคร เขตสุขภาพที่ 9 จังหวัดสุรินทร์ และเขตสุขภาพที่ 10 จังหวัดศรีสะเกษ ส่วนพรุ่งนี้ วันที่ 3 มิถุนายน 2567 เขตสุขภาพที่ 1 จะจัดบริการที่โรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา

        นพ.โอภาส กล่าวต่อว่า สำหรับจังหวัดชัยนาท ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชนและท้องถิ่น รวมถึงสถานบริการสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 3 จัดคลินิกเฉพาะทางตรวจคัดกรองโรคที่สำคัญ ได้แก่ มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง, มะเร็งปากมดลูก, มะเร็งตับ, มะเร็งช่องปาก และมะเร็งเต้านม ตรวจสายตาในเด็กและผู้สูงอายุ โรคกระดูกและข้อ นอกจากนี้ ยังมีคลินิกบริการที่สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพและบริบทของพื้นที่ ได้แก่ คลินิกชะลอไต เบาหวานและความดันโลหิตสูง, คัดกรองวัณโรคปอด, ตรวจสารเคมีในเลือดเกษตร/ไข้เลือดออก, คลินิกฟ้าใส, ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่, แพทย์แผนไทย, แพทย์แผนจีน, ให้คำปรึกษาด้านยา รวมทั้งให้คำปรึกษาการลงทะเบียนรับบริการ “30 บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว” รวมทั้งสิ้น 16 คลินิก คาดว่า จะมีประชาชนอำเภอหันคาและอำเภอเนินขามมารับบริการ 2,700 คน ทั้งนี้ ในภาพรวมมีการจัดหน่วยแพทย์   เฉพาะทางให้บริการประชาชนไปแล้ว 64 ครั้ง ใน 56 จังหวัด ประชาชนได้รับบริการตรวจรักษา 630,143 ราย และทำหัตถการเฉพาะทาง 17,343 ราย โดยหัตถการที่ให้บริการสูงสุด ได้แก่ อัลตร้าซาวด์ตับและท่อน้ำดี, ตรวจแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์เต้านม, ส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ และผ่าตัดต้อกระจก

                                                        ********************************* 2 มิถุนายน 2567   
   


View 381    02/06/2567   ข่าวเพื่อมวลชน    สำนักสารนิเทศ