ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบประกาศนียบัตรผู้บริหารความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับสูง รุ่นแรก จำนวน 132 คน จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปทั่วประเทศ ที่เข้ารับการเสริมทักษะด้านการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางการแพทย์ให้มั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 และ ISO 27799 รองรับการขับเคลื่อนสู่ระบบสุขภาพดิจิทัลเต็มรูปแบบ

                       นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขเร่งรัดการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขเข้าสู่ระบบสุขภาพดิจิทัลเต็มรูปแบบ เพื่อตอบสนองนโยบาย "30 บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว" ของรัฐบาล ซึ่งขณะนี้อยู่ในระยะที่ 3 ครอบคลุม 45 จังหวัดใน 12 เขตสุขภาพ ซึ่งการเพิ่มคุณภาพการบริการด้านสุขภาพต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของข้อมูลการรับบริการ ผู้บริหารความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับสูง หรือ CISO (Chief of Information Security Officer) จึงมีความสำคัญในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางการแพทย์และวางแผนรับมือกับภัยไซเบอร์ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                 " CISO รุ่นนี้เป็นรุ่นแรกที่จะสร้างประวัติศาสตร์ในการทำให้โรงพยาบาลทุกแห่งเข้าสู่ระบบดิจิทัลและเกิดความเชื่อมโยงข้อมูลอย่างมหาศาล โดยการวางแผนจัดการและพัฒนาระบบ ยกระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตามมาตรฐาน HA-IT  Plus และ ISO 27001 ซึ่งจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนคนไทยทั้งประเทศ" นพ.โอภาส กล่าว

                  ด้าน นพ.สุรัคเมธ มหาศิริมงคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ CISO ครั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสถาบันไอเอ็มซี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม. เพื่่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สามารถบริหารจัดการ สร้างเครือข่ายในการทำงาน ยกระดับระบบสารสนเทศทางการแพทย์ให้มั่นคงและปลอดภัยตามมาตรฐานสากล โดยมีผู้บริหารความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับสูง จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ครอบคลุมทุกจังหวัดในทุกเขตสุขภาพทั่วประเทศเข้ารับการอบรมรวม 132 คน 

                                                                       **************************************** 31 พฤษภาคม 2567

    
   


View 1411    31/05/2567   ข่าวเพื่อมวลชน    สำนักสารนิเทศ