วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567 ดร.เพ็ชรน้อย ศรีผุดผ่อง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม

เชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการสอบสวนโรคติดต่ออุบัติการณ์ใหม่ อุบัติซ้ำ หรือโรคติดต่อที่สำคัญ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของทีมสอบสวนโรค ทั้งในระดับจังหวัด และระดับอำเภอ

ให้มีประสิทธิภาพในการรับมือกับโรคระบาดต่างๆ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี   
   


View 6    11/07/2567   ข่าวรอบรั้วภูมิภาค    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี