วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดเทคโนโลยีและประสบการณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 3 โรงพยาบาลสกลนคร - โรงพยาบาลมุกดาหาร นำโดย แพทย์หญิงภาวิณี เอี่ยมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน รองประธานชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ที่เดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานในด้านต่างๆ ของโรงพยาบาลสกลนครและอโรคยศาล วัดคำประมง (ต้นแบบสถานชีวาภิบาลแห่งแรกของประเทศไทย) เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น โดยมี นายแพทย์ธนสิทธิ์ ไพรพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนคร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสกลนคร ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายนำเสนอข้อมูลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น 9 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสกลนคร   


View 88    10/07/2567   ข่าวรอบรั้วภูมิภาค    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร