นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานการประชุมหารือกับภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ  เรื่อง การขับเคลื่อนการประชุมคณะทำงานภาคบริการสาธารณสุข (Health Services Sectoral Working Group, HSSWG) ของประชาคมอาเซียน โดยมีมติให้กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ยกร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการรองรับการเคลื่อนย้ายของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพตามข้อตกลงอาเซียนชุดใหม่และคณะทำงานย่อย 3 คณะ ขับเคลื่อน HSSWG, Medical hub และ Digital Health ณ ห้องประชุมการบูร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

                                                                                    *******************************9 กรกฎาคม 2567   
   


View 74    09/07/2567   GALLERY    สำนักสารนิเทศ