นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนพ.พงศธร พอกเพิ่มดี รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร เปิดอาคาร "คงคนคร" สำหรับใช้เป็นอาคารผู้ป่วยนอก ขนาด 3 ชั้น โดยแบ่งพื้นที่การให้บริการ ดังนี้ ชั้นที่ 1 ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ชั้นที่ 2 ให้บริการผู้ป่วยคลินิกโรคเรื้อรัง ทันตกรรม ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ชั้นที่ 3 สำนักงานและห้องประชุม โดยอาคารนี้ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข ภาคเอกชน และประชาชนชาวอำเภอคง ที่ได้ร่วมใจกันบริจาคทรัพย์และ แรงงานในการก่อสร้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการให้บริการประชาชนในอำเภอคงและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งมีแนวโน้มเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลคงเพิ่มมากขึ้น ที่ โรงพยาบาลคง จังหวัดนครราชสีมา**************กรกฎาคม 2567   
   


View 19    03/07/2567   GALLERY    สำนักสารนิเทศ