รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แบบ สขร.1   


View 8    02/07/2567   แผน/สรุปผล จัดซื้อจัดจ้าง    สำนักสารนิเทศ