รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข หนุน “โคราช” ขับเคลื่อนเป็นมหานครสุขภาพ เขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เผยมีศักยภาพและความพร้อมเต็มเปี่ยม ทั้ง Wellness Center สปาสากลและนวดไทย พรีเมี่ยม Green Health Hotel แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิปัญญาไทยและสมุนไพร และร้านอาหาร Clean Food Good Taste Plus สามารถสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัยด้านอาหาร ดึงดูดนักท่องเที่ยว สร้างรายได้เข้าประเทศ

วันนี้ (2 กรกฎาคม 2567) นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพ มุ่งสู่การเป็น Medical Hub ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจราชการในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ที่จังหวัดนครราชสีมา พบว่าเป็นพื้นที่พัฒนาเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่มีศักยภาพและความพร้อมทั้งด้านภูมิศาสตร์ สภาพภูมิอากาศ อาหาร และภาคส่วนต่างๆ สามารถยกระดับเป็นมหานครสุขภาพได้ กระทรวงสาธารณสุข จึงร่วมกับจังหวัดนครราชสีมาและภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพของจังหวัด ด้วยการพัฒนาศูนย์เวลเนสและแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ยกระดับการมีส่วนร่วมและการสร้างสรรค์ด้านภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรให้มีคุณค่าและมูลค่าสูง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ

นายสันติกล่าวต่อว่า ปัจจุบันมีสถานประกอบการผ่านการรับรองมาตรฐานศูนย์เวลเนส แล้ว 26 แห่ง ได้แก่ ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว 3 แห่ง ภัตตาคาร/ร้านอาหาร 5 แห่ง ร้านนวดเพื่อสุขภาพ 5 แห่ง สปาเพื่อสุขภาพ 3 แห่ง และสถานพยาบาล 10 แห่ง รวมทั้งผ่านการรับรองมาตรฐานสปาสากลและนวดไทย พรีเมี่ยม 7 แห่ง มาตรฐาน Green Health Hotel 10 แห่ง มาตรฐาน SAN PLUS 11 แห่ง และมีร้านอาหารมาตรฐาน Clean Food Good Taste Plus อีก 60  ร้าน ครอบคลุมทุกอำเภอท่องเที่ยว ทั้งปากช่อง สีคิ้ว วังน้ำเขียว พิมาย และเมืองนครราชสีมา นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน มีความหลากหลาย สามารถรองรับนักท่องเที่ยวอีก 6 แห่ง 

โดยล่าสุด โรงแรมหรรษา ไทยเวลเนส ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน Wellness Center ทั้งประเภท สถานพยาบาล ภัตตาคาร สปาเพื่อสุขภาพ และที่พักนักท่องเที่ยว อีกทั้งผ่านการรับรองมาตรฐาน Green Health  Hotel มาตรฐาน SAN PLUS และเมนูชูสุขภาพ มุ่งเน้นการให้บริการเพื่อสุขภาพท่ามกลางธรรมชาติของเขาใหญ่ที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด มีการประยุกต์ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รวมทั้งให้บริการสปาแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ตามหลักธาตุทั้ง 4 ซึ่งถือเป็นจุดขายที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างดีนายสันติกล่าวในตอนท้าย

 **************************************************** 2 กรกฎาคม 2567

    
   


View 1381    02/07/2567   ข่าวเพื่อมวลชน    สำนักสารนิเทศ