ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน ปี 2567   


View 12    29/03/2567   แผน/สรุปผล จัดซื้อจัดจ้าง    สำนักสารนิเทศ