รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบดำเนินงาน) ปรับแผน ครั้งที่ 3 งบ 2566 ไปพลางก่อน   


View 12    26/03/2567   แผน/สรุปผล จัดซื้อจัดจ้าง    สำนักสารนิเทศ