รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบดำเนินงาน) ปรับแผน ครั้งที่ 2 งบ 2566 ไปพลางก่อน


   


View 12    14/03/2567   แผน/สรุปผล จัดซื้อจัดจ้าง    สำนักสารนิเทศ