รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แบบ สขร.1


   


View 13    18/01/2567   แผน/สรุปผล จัดซื้อจัดจ้าง    สำนักสารนิเทศ