ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล พร้อมด้วย นายวัชรพล โตมรศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดสระบุรี ใช้หลักศาสตร์พระราชาในการดำเนินงาน ดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ช่วยผู้ป่วยกว่า 800 ราย หยุด/ปรับลดยาเบาหวาน-ความดัน มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น พร้อมยกระดับบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เป็นโรงพยาบาลรมณียสถาน ทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน************มิถุนายน 2567   
   


View 29    24/06/2567   GALLERY    สำนักสารนิเทศ