นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข (Tuesday Morning Meeting) ครั้งที่ 16/2567 โดยมีผู้บริหารระดับสูง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วประเทศเข้าประชุมทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี โดยเน้นย้ำประเด็นสำคัญ ได้แก่ 1. การมอบหมายให้ นพ.สสจ. ทุกจังหวัด สนับสนุนการดำเนินโครงการแสงนำใจฯ ครั้งที่ 10  2. เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณทั้งงบลงทุนและงบดำเนินการ ภายใน ก.ค.2567 3. การจัดตั้งคลินิกแก้บัญชีทรัพย์สินทุกเขต 4. การยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ฯ จังหวัดใดมีความพร้อม ให้ Kick Off ในระดับจังหวัดได้ทันที และเน้นเรื่อง Cyber Security เป็นสำคัญ และ 5. ผู้บริหารและทีม CFO (ระดับเขตและจังหวัด) ติดตาม กำกับ และช่วยเหลือโรงพยาบาลที่มีภาวะวิกฤตการเงิน ระดับ 6-7

            ส่วนในประเด็นการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน ในที่ประชุมมีการนำเสนอ เรื่อง ได้แก่ 1.การช่วยเหลือบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขกลุ่มกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. โดยให้ทุกจัดหวัดเร่งรัดประชาสัมพันธ์กิจกรรมการปรับโครงสร้างหนี้ เชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมรับฟัง การปรับโครงสร้างหนี้ กยศ. วันที่ 26 มิ.ย. 67 ผ่านระบบ Online เชิญชวนเข้าร่วม กิจกรรมปรับโครงสร้างหนี้ กยศ. วันที่ 1 ส.ค. 67 พร้อมกันทั่วประเทศ  2.การดำเนินงานโครงการพาหมอไปหาประชาชน ฯ ออกให้บริการรวมทั้งสิ้น 71 ครั้ง ใน 63 จังหวัด มีผู้รับบริการสะสมทั้งโครงการ 1,071,692 ราย 3.งบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ พ.ศ.2567 4.สถานการณ์ระบบบำบัดน้ำเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 5. การบริหารทรัพยากรบุคคล และ 6.การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ *************************** มิถุนายน 2567   
   


View 33    18/06/2567   GALLERY    สำนักสารนิเทศ