กระทรวงสาธารณสุข เดินหน้าผลิตแรงงานฝีมือดีด้านการนวดไทยที่ได้มาตรฐาน สร้างงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้ รองรับนโยบายรัฐบาลในการเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์และสุขภาพ ตั้งเป้าอบรมประชาชนทั่วไปเป็นหมอนวดมือทองกว่า 10,000 คน โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและศูนย์ฝึกอบรมในเครือข่าย

              นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายยกระดับ เศรษฐกิจสุขภาพ ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น แพทย์แผนไทย สมุนไพร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ สร้างงาน สร้างอาชีพ ภายใต้วิสัยทัศน์ของนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน ในการสนับสนุนการสร้างพลังสร้างสรรค์ (Soft power) ของประเทศ ตั้งเป้าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลกด้านต่างๆ โดยหนึ่งในนั้นคือ การเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์และสุขภาพ ด้วยการผลักดันอุตสาหกรรมสาธารณสุขให้เป็นศูนย์ดูแลสุขภาพครบวงจรของโลก มีจุดเน้น 3 ด้าน คือ สนับสนุนการเปิดศูนย์ Wellness Center ในต่างประเทศ, การยกระดับด้วยการออกเอกสารรับรอง และมีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพใบอนุญาตเพื่อปกป้องชื่อเสียง ซึ่งรัฐบาลได้ตั้งเป้ารายได้จากเศรษฐกิจสุขภาพด้านสมุนไพรและนวดไทยปีละมากกว่าหนึ่งแสนล้านบาท ภายในปี 2570

             “นวดไทย เป็นอัตลักษณ์ไทยที่เป็นที่รู้จักของนานาประเทศ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จึงได้มอบหมายให้กรมการแพทย์แผนไทยฯ ผลิตแรงงานด้านการนวดไทยที่มีมาตรฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นเป็นหมอนวดมือทองที่มีประสิทธิภาพในการดึงเม็ดเงินในธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สนับสนุนหน่วยบริการทั้งภาครัฐและเอกชน ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน สร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่ประชาชน และสร้างรายได้เข้าประเทศ” นายสันติกล่าว

              ทางด้าน นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า กรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้จัดทำโครงการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ด้วยการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพร ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญ คือ 1) หลักสูตรนวดเพื่อสุขภาพที่ได้รับการรับรองแล้ว จำนวน 17 หลักสูตร 2) สถานฝึกอบรมในประเทศ จำนวน 412 แห่ง และต่างประเทศ จำนวน 4 แห่ง และ 3) สถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ขึ้นทะเบียนในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน 13,497 แห่ง ทั่วประเทศ สำหรับการอบรมนวดไทยครั้งนี้ เป็นความร่วมมือกันระหว่างศูนย์ฝึกอบรมด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในเครือข่ายของกรมฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี โรงพยาบาลพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โรงพยาบาลวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว และสถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อสร้างแรงงานด้านการนวดไทยที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตั้งเป้าฝึกอบรมในประชาชนทั่วไป 10,000 คน

 ******************************************* 10 มิถุนายน 2567

    
   


View 285    10/06/2567   ข่าวเพื่อมวลชน    สำนักสารนิเทศ