แผนงาน/โครงการ

ค้นหา แผนงาน/โครงการ

ค้นหาหัวข้อข่าว หรือเนื้อหาข่าว

ค้นหาตามวันที่ของข่าว


หมวดข่าว : แผนงาน/โครงการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบลงทุน)

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 12 เดือน)