แผนงาน/โครงการ

ค้นหา แผนงาน/โครงการ

ค้นหาหัวข้อข่าว หรือเนื้อหาข่าว

ค้นหาตามวันที่ของข่าว


หมวดข่าว : แผนงาน/โครงการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) สำนักสารนิเทศ

รายงานผลการดำเนินงานแผนคุณธรรม สำนักสารนิเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)

คุณธรรมเป้าหมาย สำนักสารนิเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนปฏิบัติราชการ สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน