แผนงาน/โครงการ

ค้นหา แผนงาน/โครงการ

ค้นหาหัวข้อข่าว หรือเนื้อหาข่าว

ค้นหาตามวันที่ของข่าว


หมวดข่าว : แผนงาน/โครงการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน)

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักสารนิเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สรุปผลการดำเนินงานโครงการคุณธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรสำนักสารนิเทศ...สู่องค์กรแห่งความสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ทำเนียบเครือข่ายประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 12 เดือน)