KM

ค้นหา KM

ค้นหาหัวข้อข่าว หรือเนื้อหาข่าว

ค้นหาตามวันที่ของข่าว


หมวดข่าว : KM

ขั้นตอนที่ 3-2 แบบรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมสำนักสารนิเทศ รอบ 6 เดือน (ร้อยละ 75)

องค์ความรู้และทิศทาง การส่งผลงานทางวิชาการ และนวัตกรรมสุขภาพ ปี2565 สาขาการบริการปฐมภูมิ

ประเด็นการสื่อสารเชิงรุกด้านสาธารณสุข

แผนประชาสัมพันธ์ 1 จังหวัด 1 หน่วยบริการ 1 ข่าวดี

ขั้นตอนที่ 2-1 ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ สำนักสานิเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขั้นตอนที่ 1 - 1.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขั้นตอนที่ 1 - 2.แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักสารนิเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

บทความวิชาการ ความคาดหวัง การเปิดรับสื่อ และความพึงพอใจของประชาชนต่อสื่อสังคมออนไลน์ของ กระทรวงสาธารณสุข

รายงานการประชุมการกำหนดกิจกรรมเพิ่มเติมใน 3 มิติ สำนักสารนิเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบรายงานแสดงการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมสำนักสารนิเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565

แบบรายงานผลการประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมสำนักสารนิเทศ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ถอดบทเรียนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ สำนักสารนิเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม องค์กรคุณธรรมต้นแบบ สำนักสารนิเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)

การประชุมเพื่อกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย

โครงการส่งเสริมคุณธรรมสำนักสารนิเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศเจตนารมณ์ฯ สำนักสารนิเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่าเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักสารนิเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักสารนิเทศ

ถอดบทเรียนจากการดำเนินการองค์กรคุณธรรมต้นแบบ สำนักสารนิเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

คำสั่งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักสารนิเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ