ติดต่อหน่วยงาน

แผนที่สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ติดต่อหน่วยงาน

user

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

user

ที่อยู่ : ชั้น 3 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

user

โทรศัพท์ : 0 2590 1311-2, 0 2590 1401-2

user

โทรสาร : 0 2591 8612-3

user

E-mail : mophpr@gmail.com