คู่มือกระบวนงาน

ค้นหา คู่มือกระบวนงาน

ค้นหาหัวข้อข่าว หรือเนื้อหาข่าว

ค้นหาตามวันที่ของข่าว


หมวดข่าว : คู่มือกระบวนงาน

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง : การจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง : การแถลงข่าวในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง : การลงพื้นที่ปฏิบัติงานผลิตข่าว ประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุขเพื่อเผยแพร่แก่สื่อมวลชน

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง : ระบบงานการจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง : ระบบงานบริหารงบประมาณ

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง : ระบบงานเลขานุการผู้บริหาร

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง : ระบบงานการเบิกจ่ายเงิน

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง : ระบบงานพัสดุ

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง : ระบบงานธุรการ รับ-ส่ง หนังสือราชการ

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง : ระบบงานข่าวเพื่อสื่อมวลชน

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง : ระบบงานวิเคราะห์และประมวลข่าวสารประจำวัน

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง : ระบบงานประชาสัมพันธ์ภายนอก (จัดซื้อจัดจ้างสื่อประชาสัมพันธ์)

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง : ระบบงานพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุข

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง : ระบบงานวิเคราะห์และประมวลข่าวสารประจำเดือน/6 เดือน/12 เดือน