รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จัดเต็มงานมหกรรมความสุขทางการเงิน ผนึกกำลังภาครัฐ เอกชน และสถาบันการเงิน มุ่งช่วยแก้หนี้สินบุคลากร ทั้งการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ปรับโครงสร้างหนี้ กยศ. ช่วยเหลือลูกหนี้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องและหลังศาลพิพากษา แนะนำการสร้างวินัยทางการเงิน

          วันนี้ (6 กรกฎาคม 2567) ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานมหกรรมความสุขทางการเงิน (Happy Money Expo) และการประชุมวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กระทรวงสาธารณสุข โดยมี นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารและบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมงาน

          นายสมศักดิ์กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญและกำหนดให้การแก้ปัญหาหนี้สินเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายสร้างขวัญกำลังใจบุคลากร ทั้งเรื่องสวัสดิการ การดูแลความเป็นอยู่ และการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ให้บุคลากรมีความสบายใจ มีความเป็นอยู่ที่ดี มีความหวังและความมั่นคงในการทำงาน สามารถขับเคลื่อนสู่องค์กรแห่งความสุข ที่บุคลากรมีสมดุลชีวิตและการทำงาน บริการประชาชน ได้อย่างเต็มศักยภาพ จึงได้บูรณาการความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการเงิน ในการดูแลสุขภาพทางการเงินให้กับบุคลากรสาธารณสุข โดยจัดหาสวัสดิการทางการเงินและมาตรการต่างๆ ที่จะมาช่วยลดหนี้ ลดดอกเบี้ย เพิ่มเงินออมและสร้างวินัยทางการเงิน ซึ่งที่ผ่านมามีการขับเคลื่อนไปแล้วหลายเรื่อง ทั้ง Money Safety MOPH+ ที่ช่วยปิดหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้เสีย (NPL) โครงการสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย มาตรการช่วยแก้หนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นต้น

          นายสมศักดิ์กล่าวต่อว่า กระทรวงสาธารณสุขยังเดินหน้าดูแลสุขภาพทางการเงินให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดงานมหกรรมความสุขทางการเงิน (Happy Money Expo) มีหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ได้แก่ กรมบังคับคดี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ธนาคารแห่งประเทศไทย กยศ. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารกสิกรไทย บริษัทไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด และธนาคารยูโอบี ร่วมจัดบริการด้านการเงินให้แก่บุคลากร ทั้งการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างเหมาะสม การปรับโครงสร้างหนี้ กยศ. การให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง หรือลูกหนี้ที่เข้าสู่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหลังศาลมีคำพิพากษา และการให้ความรู้คำปรึกษาแนะนำด้านการวางแผนและการรักษาวินัยทางการเงิน รวมถึงช่องทาง/แนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สิน

          ด้านนพ.พงศธรกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข มีบทบาทสำคัญในการยกระดับระบบริการสาธารณสุข และสร้างความมั่นคงทางสุขภาพให้กับคนไทย ทั้งด้านการบริการ นวัตกรรมสุขภาพ และบุคลากรผู้ให้บริการทุกระดับ ภายใต้เป้าหมาย “สุขภาพมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง เสริมแรงเศรษฐกิจไทย” ด้วยการดำเนินนโยบาย “5 เร่งรัดพัฒนา และ 5 สานต่อ” ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการสร้างขวัญกำลังใจบุคลากร โดยเฉพาะเรื่องการแก้ปัญหาหนี้สิน ทั้งนี้ การจัดงานมหกรรมความสุขทางการเงิน วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2567 มีเป้าหมายผู้เข้าร่วมงานวันละ 1,000 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข และ อสม. รวมถึงกลุ่มลูกหนี้ กยศ. จากทุกพื้นที่ที่แสดงความประสงค์ขอปรับโครงสร้างหนี้ ประมาณ 5,000 คน 

********************************* 6 กรกฎาคม 2567   
   


View 955    06/07/2567   ข่าวเพื่อมวลชน    สำนักสารนิเทศ