แผนงาน/โครงการ

ปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบดำเนินงาน) สำนักสารนิเทศ ปรับแผน ครั้งที่ 3


ปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบดำเนินงาน) สำนักสารนิเทศ ปรับแผน ครั้งที่ 3จากหน่วยงาน : งานบริหารทั่วไป เปิดดู 114 view
วันที่ประกาศข่าว : 20 เมษายน 2564 เวลา 10:25 น.