แผนงาน/โครงการ

ค้นหา แผนงาน/โครงการหมวดข่าว : แผนงาน/โครงการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประาณ พ.ศ.2562

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักสารนิเทศ

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

การจัดทำทำเนียบเครือข่ายประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง)

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561 รอบ 6 เดือน

คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561

แผนที่ASIA AIRPORT