ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

ปลัด สธ. หารือเตรียมจัดประชุม PMAC 2024 ภูมิรัฐศาสตร์ ความเสมอภาคทางสุขภาพในยุคความขัดแย้ง


       ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมประชุมเตรียมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล PMAC 2024 ร่วมกับคณะกรรมการจัดประชุมฯ และหน่วยงานระหว่างประเทศ ที่เมืองมงเทรอ สมาพันธรัฐสวิส โดยกำหนดรูปแบบการประชุมหัวข้อย่อย และกิจกรรมคู่ขนาน ภายใต้หัวข้อหลัก “ภูมิรัฐศาสตร์ ความเสมอภาคทางสุขภาพในยุคขัดแย้ง” มุ่งเป้าเป็นศูนย์กลางวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพระดับโลก

         วันนี้ (19 พฤษภาคม 2566) ที่เมืองมงเทรอ สมาพันธรัฐสวิส นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคมที่ผ่านมา ตนพร้อมด้วย ดร.ภญ.วลัยพร พัชรนฤมล ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข ได้เป็นผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมการประชุมเตรียมการครั้งที่ 3 สำหรับการจัดประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2567 (Prince Mahidol Award Conference: PMAC 2024) ร่วมกับคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล อาทิ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และผู้แทนจากหน่วยงานต่างประเทศที่ร่วมจัดประชุม PMAC 2024 เช่น องค์การอนามัยโลก ธนาคารโลก องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) The Rockefeller Foundation และ Chatham House เป็นต้น

         นพ.โอภาสกล่าวต่อว่า การประชุม PMAC มีกำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับให้เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุขแห่งหนึ่งของโลก อีกทั้งเพื่อให้การประชุมเกิดผลกระทบในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสุขภาพระดับโลกอย่างแท้จริง โดยการประชุม PMAC 2024 จะจัดขึ้นวันที่ 22-27 มกราคม 2567 ในหัวข้อหลัก “ภูมิรัฐศาสตร์ และความเสมอภาคทางสุขภาพในยุคแห่งความขัดแย้ง” (Geopolitics and Health Equity in an Era of Polycrises) ซึ่งการประชุมเตรียมการครั้งที่ 3 นี้ เป็นการหารือเกี่ยวกับรูปแบบและการจัดประชุมหัวข้อย่อยต่างๆ รวมทั้งพิจารณากิจกรรมคู่ขนานในระหว่างการประชุม PMAC 2024

******************************************** 19 พฤษภาคม 2566


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 657 view
วันที่ประกาศข่าว : 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 13:08 น.