ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

อนุทิน มอบนโยบายผู้บริหาร เตรียมการหลังสถานการณ์ระบาด พัฒนาระบบสาธารณสุขรองรับนักท่องเที่ยว ร่วมขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจประเทศ


     รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบนโยบายผู้บริหารให้เตรียมการหลังสถานการณ์ระบาด พัฒนาระบบสาธารณสุข ระบบบริการที่มีคุณภาพ รองรับการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยว ร่วมสร้างความเข้มแข็งและขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจของประเทศ

       วันนี้ (5 สิงหาคม 2565) ที่ โรงแรมประมุกโกรีสอร์ท ภูเก็ต จ.ภูเก็ต นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดโครงการสัมนาเชิงวิชการ “การขับเคลื่อนนโยบายการแพทย์ก้าวหน้า กรมการแพทย์ ปีงบประมาณ 2565” พร้อมมอบนโยบายแก่ผู้บริหาร โดยมี ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุขนิเทศก์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้รับผิดชอบภารกิจด้านผู้สูงอายุ หรือยาเสพติด ผู้บริหารกรมการแพทย์ เข้าร่วมสัมมนากว่า 400 คน

         นายอนุทินกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข มีเป้าหมายในการทำงาน คือ “ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง” โดยมุ่งพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในประเทศ ทั้งระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง, ส่งเสริมเศรษฐกิจสุขภาพ ด้วยการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร, การยกระดับสมุนไพรและภูมิปัญญาไทยและกัญชาทางการแพทย์, การส่งเสริมสุขภาพดีวิถีใหม่การจัดการโรคโควิด 19 เป็นต้น ซึ่งกรมการแพทย์ ได้ขับเคลื่อนตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับภารกิจหลัก คือ การพัฒนาวิชาการและบริการทางการแพทย์ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน อย่างเสมอภาค และสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสาธารณสุขของประเทศ

      นายอนุทินกล่าวต่อว่า ความร่วมมือของทุกหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข และความทุ่มเทของบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลสุขภาพประชาชนในสถานการณ์โควิด 19 ที่ผ่านมา ช่วยสร้างความเชื่อมั่นว่าระบบ        การสาธารณสุขของไทยดีเป็นลำดับต้น ๆ ของโลก และประชาชนมีความตระหนักในการป้องกันโรคระบาดอย่างเต็มที่ สร้างแรงจูงใจให้กับนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจเดินทางเข้ามาเพิ่มมากขึ้น เห็นได้จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่ปัจจุบันมีประมาณ 70% ของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาก่อนช่วงสถานการณ์โควิด 19 ซึ่งได้กำชับให้หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขเตรียมพร้อมที่จะก้าวพ้นสถานการณ์โรคระบาดต่าง ๆ ทั้งด้านบริการสาธารณสุข สร้างความเข้าใจ สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวมากขึ้น เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยว การลงทุน และขับเคลื่อน
ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศต่อไป

       ด้านนพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมการแพทย์พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการแพทย์และการบริการ รองรับระบบสาธารณสุขไทยในอนาคตตามแนวปฏิบัติการแพทย์วิถีใหม่และระบบ Smart Hospital ปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการสุขภาพ เน้นการรักษาให้เหมาะสมกับประชาชน พัฒนาด้านการแพทย์แม่นยำ (Precision Medicine) ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพ เช่น การใช้ระบบปรึกษาทางไกล (Telemedicine) ระบบ AI การกระจายการดูแลสุขภาพโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้เกิดการเข้าถึงระบบการดูแลอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

************************************ 5 สิงหาคม 2565


*****************************
*******

 


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 1080 view
วันที่ประกาศข่าว : 5 สิงหาคม 2565 เวลา 14:03 น.