ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

ครม.เห็นชอบจ้างแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ 5 พันอัตรา 1 ปี ช่วยงานโควิด


          รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผย ครม.เห็นชอบหลักการจ้างงานแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่จำเป็น รวม 5,000 อัตรา เป็นระยะเวลา 1 ปี กรอบวงเงิน 4,335 ล้านบาท เพื่อช่วยงานโควิด 19 ทั้งการตรวจหาเชื้อ ดูแลรักษาพยาบาล และการฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่เป็นวาระแห่งชาติ

         วันนี้ (5 ตุลาคม 2564) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการตามโครงการจ้างแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และสายงานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่จำเป็น เพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 5,000 อัตรา ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 1 ปีกรอบวงเงินรวม 4,335 ล้านบาท แบ่งเป็น แพทย์ 504 อัตรา พยาบาลวิชาชีพ 3,945 อัตรา นักวิชาการสาธารณสุขและบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่จำเป็น รวมกัน 551 อัตรา โดยมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณากำหนดจำนวนกรอบอัตรากำลังที่จะจ้างงานภายใต้โครงการให้เป็นไปตามความเหมาะสมจำเป็น และสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในแต่ละพื้นที่ และใช้ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

          ทั้งนี้ การจ้างแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และสายงานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่จำเป็น เป็นกรณีพิเศษ 1 ปีนี้ เพื่อรองรับภารกิจการดำเนินงานในช่วงโควิด 19 ทั้งการตรวจหาเชื้อโควิด 19 การดูแลรักษา และการฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องเร่งสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 ด้วยวัคซีน มีเป้าหมายฉีดครบ 2 เข็มให้ได้ครอบคลุมร้อยละ 70 ในสิ้นปี 2564 ซึ่งการจะบรรลุเป้าหมายได้ นอกจากความพร้อมทั้งสถานที่ วัสดุอุปกรณ์การบริการจัดการที่รวดเร็ว ยังต้องมีความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ต้องปฏิบัติงานทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ ซึ่งเป็นภารกิจนอกเหนือจากการปฏิบัติงานประจำ ต้องใช้บุคลากรจำนวนมากจึงเห็นควรพิจารณาการจ้างงานเพิ่มและจัดหาค่าตอบแทน

 *********************************** 5 ตุลาคม 2564

******************************************


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 1725 view
วันที่ประกาศข่าว : 5 ตุลาคม 2564 เวลา 18:14 น.