ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

สธ. พัฒนาพยาบาลวิชาชีพ เป็นผู้นำทางการพยาบาลในระบบสุขภาพปฐมภูมิ


            กระทรวงสาธารณสุข เพิ่มศักยภาพพยาบาลวิชาชีพเป็นผู้นำทางการพยาบาลในระบบสุขภาพปฐมภูมิ ริเริ่มวิธีการทำงานแบบใหม่ ๆ ในสถานการณ์โควิด 19 ดูแลสุขภาพเชิงรุกทุกกลุ่มวัย ให้บริการใกล้บ้าน ใกล้ใจ

                วันนี้ (2 เมษายน 2564) ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางการพยาบาลในระบบสุขภาพปฐมภูมิ พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรม 12 เขตสุขภาพ จำนวน 119 คน โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชน หัวหน้างานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ตัวแทนจากกลุ่มงานเวชกรรมสังคม  จาก รพศ./ รพท. เข้าร่วมอบรม

                 ดร.สาธิตกล่าวว่า รัฐบาล มีนโยบายพัฒนางานด้านสาธารณสุข โดยมีคลินิกหมอครอบครัว ช่วยเสริมระบบสุขภาพปฐมภูมิให้เข้มแข็ง 1 ทีมดูแลประชาชน 10,000 คน ประกอบด้วย แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว พยาบาลวิชาชีพ และสหสาขาวิชาชีพ ทำงานเชิงรุกร่วมกันในพื้นที่ โดยใช้หลักเวชศาสตร์ครอบครัว ดูแลแบบองค์รวม ทั้งการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูประชาชนทุกกลุ่มวัย ให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า ได้ดูแลส่งเสริมสุขภาพประชาชนที่ยังไม่ป่วยให้มีภาวะสุขภาพที่ดีขึ้น ได้รับการประเมินภาวะสุขภาพที่จำเป็นเพื่อการป้องกันโรค ส่วนประชาชนที่เจ็บป่วยได้รับการดูแลรักษา ใกล้บ้าน ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาและการเดินทาง ลดแออัดในโรงพยาบาลใหญ่ ลดระยะเวลารอคอย ปัจจุบันมีเครือข่ายคลินิกหมอครอบครัวแล้ว 1,991 ทีม พยาบาลประจำหน่วยประมาณ 2,000 คน

             ดร.สาธิตกล่าวต่อว่า สำหรับพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ จะต้องมีความรู้และความสามารถ เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจที่มีผลต่อสุขภาพประชาชน โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญของประชากร รวมทั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในการพัฒนารูปแบบการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน การอบรมครั้งนี้จะช่วยพัฒนาสมรรถนะการเป็นผู้นำทีมการจัดบริการในหน่วยบริการปฐมภูมิให้มีความเหมาะสม พัฒนานวัตกรรมรูปแบบการบริการที่ทันสมัย ปรับปรุงระบบการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงสามารถสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดการทำงานเป็นทีมสหวิชาชีพ เพื่อคนในชุมชนได้รับการดูแลรักษาใกล้บ้าน ใกล้ใจ

  ******************************** 2 เมษายน 2564

 


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 2124 view
วันที่ประกาศข่าว : 2 เมษายน 2564 เวลา 16:56 น.