ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

สธ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพ


             กระทรวงสาธารณสุข โดยกองการพยาบาล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพเข้าสู่ระบบผู้มีประสบการณ์สูงด้านการพยาบาลทางคลินิก” เพิ่มทักษะสำหรับพยาบาลในการดูแลสุขภาพประชาชน     ให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

             วันนี้ (16 กรกฎาคม 2563) ที่โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพเข้าสู่ระบบผู้มีประสบการณ์สูงด้านการพยาบาลทางคลินิก” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ เพิ่มทักษะและความเชี่ยวชาญทางคลินิก สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพประชาชนอย่างเป็นระบบ โดยมี หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และพยาบาลวิชาชีพผู้รับผิดชอบงานการพยาบาลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมจำนวน 200 คน

              นายแพทย์ประพนธ์ กล่าวว่า ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เกิดขึ้นในประเทศที่ผ่านมา วิชาชีพพยาบาลนับว่ามีความสำคัญส่วนหนึ่งในการช่วยฟื้นฟู ดูแลสุขภาพประชาชนอย่างเข้มแข็ง ทำให้ขณะนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง กระทรวงสาธารณสุขพร้อมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของพยาบาล
เพิ่มทักษะ ประสบการณ์ให้มีความเชี่ยวชาญขั้นสูง ช่วยแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนอย่างเป็นระบบ
เพื่อพัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าของพยาบาลวิชาชีพให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

               นายแพทย์สุขุม กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญและสนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากรด้านสุขภาพ โดยกล่าวว่าพยาบาลเป็น Knowledge Worker ที่ใช้ความรู้ ความสามารถ ในการดูแลผู้ป่วย จึงต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและความก้าวหน้าในสายอาชีพพยาบาล กระทรวงสาธารณสุขจึงส่งเสริมและพัฒนาให้พยาบาลวิชาชีพมีประสบการณ์สูงด้านการพยาบาลทางคลินิกสามารถเข้าสู่ระดับชำนาญการพิเศษได้

ด้านสภาการพยาบาล ให้ความสำคัญผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ประมาณสองแสนคน หรือร้อยละ70 ที่ปฏิบัติงานในกระทรวงสาธารณสุข สภาการพยาบาลได้พัฒนาศักยภาพของพยาบาล ให้มีความรู้ความสามารถในการบริการพยาบาลแก่ผู้ป่วยและประชาชนตลอดทุกช่วงวัย ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต และด้วยอำนาจหน้าที่ของสภาการพยาบาลในการพัฒนาและรับรองหลักสูตรด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พร้อมที่จะพัฒนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ให้พยาบาลวิชาชีพเป็นผู้มีประสบการณ์สูง
ด้านการพยาบาลทางคลินิก เพิ่มศักยภาพและความสามารถ  ในการดูแลผู้ป่วยและประชาชนให้มีสุขภาพที่ดีต่อไป

                สำหรับการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในวันนี้ เป็นการบรรยายวิชาการ การอภิปราย และนิทรรศการนำเสนอผลงานวิชาการพยาบาล ผู้มีประสบการณ์สูงด้านการพยาบาลทางคลินิก ซึ่งดำเนินการประชุมระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2563 ได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สภาการพยาบาล  สำนักวิชาการสาธารณสุข และกองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

************************************* 16 กรกฎาคม 2563

 

 


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 816 view
วันที่ประกาศข่าว : 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:08 น.