ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

รมช.สาธิตแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อสม. สร้างสุขภาพ


          รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่พบปะ อสม. ดูสภาพการทำงานจริงของอสม. พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ชุมชนสร้างสุข โดยกลไกตำบลจัดการคุณภาพชีวิต” ณ ตำบลเกษตรพัฒนา อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร สร้างสุขภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดค่าใช้จ่าย ลดการใช้บริการที่โรงพยาบาล

          วันนี้ (29 กันยายน 2562) ดร.สาธิต ปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังลงพื้นที่พบปะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดสมุทรสาคร ณ โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง อ.บ้านแพ้ว จำนวน 700 คน ว่าในวันนี้ ได้มาลงพื้นที่พบปะ อสม. เห็นสภาพการทำงานจริงและ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานของอสม.กับเครือข่ายในพื้นที่ ซึ่งพบว่าทั้งท้องถิ่น อสม. บ้าน วัด โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน ที่เป็นกลไกตำบลจัดการสุขภาพ ได้ร่วมกันยกระดับที่ทำในมิติสุขภาพเพียงอย่างเดียว สู่มิติคุณภาพชีวิต มาร่วมกันคิด ออกแบบ ตัดสินใจ ทำงาน และมีเครือข่ายขับเคลื่อนงาน อย่างต่อเนื่อง ในการดูแลสุขภาพตนเองและช่วยเหลือในระดับชุมชน โดยมี อสม.และศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) เป็นจุดเชื่อมรับและส่งต่อ ระหว่างสถานพยาบาลภาครัฐ ภาคเอกชนกับประชาชนซึ่งศสมช.เป็นศูนย์รวมพบปะปรึกษาหารือของอสม. ให้บริการวัดความดันโลหิต คัดกรองผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสุขภาพและอาชีพ สนับสนุนวัสดุการช่วยเหลือดูผู้สูงอายุ โดยมีรพ.สต รพ.บ้านแพ้วสาขา พชต.และพชอ.สนับสนุน เพื่อให้เกิดความสุขในพื้นที่เป็น “ชุมชนสร้างสุข: สุขกาย สุขใจ สุขเงิน” ประสบความสำเร็จ เช่น ผู้ป่วยด้วยโรคซึมเศร้ามีอาการดีขึ้น สามารถทำกิจกรรมร่วมกับคนในชุมชนและสังคมได้ ผู้ป่วยติดเตียงสามารถลุกใช้ชีวิตปกติได้ ช่วยเหลือตัวเองได้ ผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองและควบคุมน้ำตาลได้ จากกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และช่วยเหลือกัน

           “กระทรวงสาธารณสุข จะพัฒนาให้ อสม.กว่า 1 ล้านคนทั่วประเทศ เป็น อสม.หมอประจำบ้าน ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มาช่วยในการทำงานสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้ประชาชนทำงานร่วมกับท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายในชุมชน เพื่อให้ประชาชนหันมาดูแลตนเอง ออกกำลังกายอย่างเหมาะสม กินอาหารที่มีประโยชน์ จะช่วยลดการเจ็บป่วย ลดค่าใช้จ่าย ลดการไปโรงพยาบาล ลดความแออัด และแก้ไขความเหลื่อมล้ำได้” ดร.สาธิตกล่าว

          ทั้งนี้ ขณะนี้ ทั่วประเทศมีตำบลจัดการคุณภาพชีวิตแล้ว 7,255 ตำบล มีพื้นที่ต้นแบบชุมชนสร้างสุขโดยกลไกตำบลจัดการคุณภาพชีวิต 152 แห่ง

*************************************  29 กันยายน  2562

*************************************


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 410 view
วันที่ประกาศข่าว : 29 กันยายน 2562 เวลา 13:43 น.