ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

ดร.สาธิต ประธานในพิธีรับโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี 2562


          วันนี้ (5 กันยายน 2562) ที่จังหวัดชลบุรี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีรับโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี 2562 และเปิดการประชุมวิชาการสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย “ปฏิรูปเพื่อการเปลี่ยนแปลง : การดูแลสุขภาพปฐมภูมิในอนาคต” โดยมีบุคลากรสาธารณสุขจากหน่วยงาน ทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศร่วมประชุม 7,000 คน

          ดร.สาธิตให้สัมภาษณ์ว่า การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ เป็นการดูแลสุขภาพประชาชนทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค เสริมสร้างให้ประชาชนมีศักยภาพและมีความรู้ในการจัดการสุขภาพของตนเองและครอบครัว ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จึงควรมีการพัฒนาวิชาการอย่างต่อเนื่อง และทำงานประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการ เพื่อส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิให้มีคุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ การประชุมวิชาการ จึงเป็นเวทีในการสร้างความรู้เข้าใจ ทราบทิศทางการดำเนินงาน เพื่อปรับบทบาท ภารกิจให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบสุขภาพและความต้องการของประเทศ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ นวัตกรรมการดูแลสุขภาพ นำแนวทางการทำงานและผลงานยอดเยี่ยมในด้านต่าง ๆ ไปปรับใช้ให้เหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน

          “การดูแลสุขภาพปฐมภูมิในอนาคต จะต้องนำเทคโนโลยีและระบบไอทีมาช่วยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ เน้นการดูแลสุขภาพตนเอง ออกกำลังกาย เพื่อลดการเจ็บป่วย มีทีมหมอครอบครัวเป็นหมอประจำทุกครอบครัว ให้บริการทุกที่ ทุกเวลา ด้วยเทคโนโลยี และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน ขอให้มุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อประชาชน ให้คนไทยแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง” ดร.สาธิตกล่าว

 *************************** 5 กันยายน 2562


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 282 view
วันที่ประกาศข่าว : 5 กันยายน 2562 เวลา 13:12 น.