ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

สธ.พัฒนาศักยภาพบุคลากร 4.0 ขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพ


          กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในยุคดิจิทัล เสริมพลังองค์กรสู่การเป็น MOPH 4.0

          วันนี้ (24 กรกฎาคม 2562) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตรการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงในยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อรองรับการขับเคลื่อนโยบายการพัฒนาระบบริการสุขภาพ (Service Plan) โดยมีนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน (ผชช.ว.) จากทั่วประเทศ และรองผู้อำนวยการกองในส่วนกลาง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รวม 80 คน

          นายแพทย์สุขุมกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้โรงพยาบาลและหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ นำระบบดิจิทัลมาพัฒนาระบบบริการและการบริหารจัดการ มีระบบปฏิบัติงานที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็ว มีคุณภาพ ปลอดภัย อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน รองรับการเป็น MOPH 4.0 ผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงจำเป็นต้องได้รับการอบรมเพิ่มทักษะในด้านต่าง ๆ  ให้ทันต่อยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล สามารถนำนโยบายมาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ในทุกด้าน และเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูง โดยการฝึกอบรมเน้นพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำ การบริหารจัดการนโยบายและยุทธศาสตร์ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงศึกษาดูงานจากองค์กรชั้นนำของประเทศ เพื่อเรียนรู้กระบวนการ และนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          “การพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในยุคไทยแลนด์ 4.0 นั้น จะทำให้เกิดความน่าเชื่อถือในการทำงานร่วมกับผู้อื่น สามารถเลือกใช้เครื่องมือ กระบวนการและแผนปฏิบัติที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศในทุกด้าน ซึ่งผลประโยชน์ที่จะได้รับท้ายที่สุดคือ ประชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพที่ดี มีคุณภาพ รวดเร็ว และปลอดภัย” นายแพทย์สุขุมกล่าว

  ****************************  24 กรกฎาคม 2562

*****************************


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 657 view
วันที่ประกาศข่าว : 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:40 น.