ข่าวรอบรั้ว ภูมิภาค

พิมพ์

“สสจ.นครพนม” ปฐมนิเทศ ขรก.ใหม่ ปิดหลักสูตรวันนี้ วิทยากรบรรยาย ‘สิทธิประโยชน์ฯ’


 

       วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โดยกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดอบรมปฐมนิเทศพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในชื่อ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ผ่านระบบ Cisco Webex ณ ห้องประชุมรวมใจภักดิ์ ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม มีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เข้ารับการอบรมผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 34 คน

       สำหรับหัวข้อการอบมปฐมนิเทศฯ ในวันนี้ เป็นการบรรยายในหัวข้อ “สิทธิประโยชน์ การจัดทำเอกสารการเบิกเงินไม่ทำเวชปฏิบัติ/ การเบิกเงิน พตส. และกฎระเบียบ/ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง” วิทยากร โดยนายอัทธนีย์ อุทรักษ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ซึ่งได้อธิบายรายละเอียดในหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในส้งกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548  รวมถึงค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน มีเจตนารมณ์เพื่อการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่อุทิศเวลาในการปฏิบัติงานให้บริการแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ โดยไม่วิตกกังวลต่อการแสดงหารายได้เพิ่มเติมจากการทำเชปฏิบัติส่วนตัวในภาคเอกชน นอกเวลาราชการ ทั้งนี้ เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยบริการหรือหน่วยงานที่อยู่ในส่วนภูมิภาคที่ห่างไกล ไม่ต้องย้ายสถานที่ปฏิบัติงานไปเมืองใหญ่ ๆ ที่สามารถหารายได้จากการทำเวชปฏิบัติส่วนตัวในภาคเอกชนได้ โดยให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์

          อนึ่ง การจัดอบรมปฐมนิเทศพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขฯ วันนี้เป็นวันจบหลักสูตร โดยหลังเสร็จสิ้นการบรรยายจะมีพิธีกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2563 และจะมีพิธีส่งมอบประกาศนียบัตรให้ในภายหลัง เนื่องจากผู้เข้ารับการอบมอยู่ในระยะการกักกันเพื่อสัเกตอาการตามมาตรการ Local Quarantine ของจังหวัดนครพนม

 

Facebook: งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

https://www.facebook.com/1971748386414068/posts/2586861291569438/?sfnsn=mo

 

Facebook: PR MOPH news

https://www.facebook.com/1777029005654627/posts/3125642604126587/?sfnsn=mo

 

Facebook: ศูนย์โควิด19 นครพนม

https://www.facebook.com/111108047258252/posts/123200122715711/?sfnsn=mo


จากหน่วยงาน : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สสจ.นครพนม เปิดดู 41 view
วันที่ประกาศข่าว : 23 พฤษภาคม 2563 เวลา 11:02 น.