ข่าวรอบรั้ว ภูมิภาค

พิมพ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทรงเปิด "อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลฯ ร่วมกับพระครูสุคนธวิศิษฎ์ เจ้าอาวาสวัดสถิตคีรีรมย์ จัดทอดผ้าป่าสามัคคีระดมทุนจัดสร้างขึ้นเมื่อปี 2555 แล้วเสร็จในปี 2557 เพื่อเป็นศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูผู้สูงอายุที่ให้บริการแบบผู้ป่วยนอก โอกาสนี้ พระราชทานของเยี่ยมแก่ตัวแทนผู้ป่วย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการการดำเนินงานของโรงพยาบาลฯ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในเขตอำเภอคีรีรัฐนิคม และอำเภอใกล้เคียง มีบุคลากร 170 คน ที่ผ่านมาได้พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริการครอบคลุมทั้งในรูปแบบ Day care, Home care และ Community care ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ และได้รับการรักษาฟื้นฟูอย่างเหมาะสม เวลา 11.05 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องบรรจงแกรนด์บอลรูม โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง ในการพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง ประจำปี 2559-2560 ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 11 รวม 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน โอกาสนี้ พระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง แด่พระภิกษุ 12 รูป, พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 แก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 100 ครั้ง และผู้ทำคุณประโยชน์แก่สภากาชาดไทย 35 คน, พระราชทานประกาศเกียรติคุณแก่สถาบันที่ให้การสนับสนุนการบริจาคโลหิต และพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง 729 คน ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้จัดตั้งภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการโลหิตแบบครบวงจรแก่โรงพยาบาลในจังหวัดเครือข่ายภาคใต้ตอนบน โดยเปิดรับบริจาคโลหิตที่ชั้น 2 สถานีกาชาดสิรินธรที่ 12 อำเภอทุ่งสง และออกหน่วยเคลื่อนที่ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช โรงพยาบาลทุ่งสง เหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอ รณรงค์จัดหาผู้บริจาคโลหิตและรับบริจาคโลหิตตามหน่วยงานในจังหวัด ส่งเสริมการจัดหาโลหิตเพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลต่าง ๆ ในเครือข่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย สามารถจัดหาโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอ มีคุณภาพปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย รวมทั้งยังมีภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต ให้บริการโลหิตอย่างครบวงจรให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ปัจจุบัน มีโรงพยาบาลในเครือข่าย และโรงพยาบาลในจังหวัดใกล้เคียงรับบริการภาคบริการโลหิตฯ เกือบ 100 แห่ง เวลา 14.26 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกอเตย อำเภอท่าชนะ ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริทั้ง 8 โครงการ โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์และหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ซึ่งออกให้บริการแก่นักเรียนและประชาชน โดยมีผู้ไปรับบริการ 181 คน ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ ทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาท ขอเป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์


จากหน่วยงาน : สสจ.สุราษฎร์ธานี เปิดดู 275 view
วันที่ประกาศข่าว : 26 กันยายน 2561 เวลา 10:57 น.