นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาะารณสุข และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และรับฟังการนำเสนอการดำเนินการตามนโยบาย 5+5 เร่งรัด พัฒนา สานต่อ และการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ เช่น การดูแลผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง ยาเสพติด อาหารปลอดภัย การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ที่ รพ.แก่งคอย จ.สระบุรี***************กรกฎาคม 2567   
   


View 111    03/07/2567   GALLERY    สำนักสารนิเทศ