นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจราชการในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) เพื่อติดตามนโยบาย 5+5 เร่งรัด พัฒนา สานต่อ พร้อมรับฟัง และให้ข้อเสนอแนะในการจัดบริการประชาชน และเยี่ยมเสริมพลังอสม. โดยมี นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นพ.ภูวเดช สุระโคตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 9 และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่ให้การต้อนรับ ที่ รพ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ****************กรกฎาคม 2567   
   


View 23    03/07/2567   GALLERY    สำนักสารนิเทศ