ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค เผยประสิทธิภาพวัคซีนโควิดที่ใช้จริงในไทย


         ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค เผยผลการศึกษาประสิทธิภาพวัคซีนโควิด19 ที่ใช้จริงในไทย 3 จังหวัดพบฉีดซิโนแวคครบ 2 เข็ม สามารถป้องกันติดเชื้อจากสายพันธุ์อัลฟาได้ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ ป้องกันปอดอักเสบได้ประมาณ 85 เปอร์เซ็นต์ การฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 1 เข็ม ป้องกันติดเชื้อสายพันธุ์อัลฟา ประมาณ 84 เปอร์เซ็นต์ หากประชาชนมีข้อสงสัยสอบถามได้ได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

          นายแพทย์ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ถึงผลการศึกษาประสิทธิผลวัคซีนโควิด 19 ที่มีการใช้จริงในประเทศไทย ว่ารายงานการศึกษาประสิทธิภาพวัคซีนซิโนแวค ในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของคณะทำงานติดตามประสิทธิผลวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดภูเก็ต สมุทรสาคร และเชียงราย ช่วงเดือนเมษายน –มิถุนายน 2564 ที่ใช้สถิติเฉพาะทางระบาดวิทยามาคำนวณ เปรียบเทียบอัตราส่วนของการเป็นโรคกับไม่เป็นโรคในกลุ่มที่ฉีดวัคซีนกับไม่ได้ฉีดวัคซีน (Odds Ratio : OR) พบผลการศึกษาดังนี้

         จังหวัดภูเก็ต จากการติดตามกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงจำนวน 1,541 ราย พบ ผล RT-PCR พบเชื้อและได้รับวัคซีนครบ 2 โดส จำนวน 1 ราย และไม่ได้รับวัคซีน 111 ราย มีผล RT-PCR ไม่พบเชื้อและได้รับวัคซีนครบ 2 โดส จำนวน 99 ราย และไม่ได้รับวัคซีน 1,027 ราย คิดเป็นอัตรา Odd ratio เท่ากับ 0.0935 คำนวณประสิทธิผลวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ (1-0.090) x 100 = 90.65 เปอร์เซ็นต์

         จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า จำนวนกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงทั้งสิ้น 490 ราย แบ่งเป็น มีผล RT-PCR พบเชื้อและได้รับวัคซีนครบ 2 โดส จำนวน 1 ราย และไม่ได้รับวัคซีน 105 ราย มีผล RT-PCR ไม่พบเชื้อและได้รับวัคซีนครบ 2 โดส จำนวน 35 ราย และไม่ได้รับวัคซีน 349 ราย คิดเป็นอัตรา Odd ratio เท่ากับ 0.095 คำนวณประสิทธิผลวัคซีน (1-0.095) x 100 = 90.5 เปอร์เซ็นต์

          ส่วนจังหวัดเชียงราย ศึกษาในบุคลากรสาธารณสุขจำนวน 413 คน ผล RT-PCT พบเชื้อ 40 คน โดยแยกเป็นพบเชื้อและได้รับวัคซีนซิโนแวคครบ 2 โดส 24 คน พบเชื้อและได้รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 1 โดส 5 คน พบเชื้อและไม่ได้รับวัคซีนเลย 11 คน ผล RT-PCR ไม่พบเชื้อ 373 คน แยกเป็นไม่พบเชื้อและได้รับวัคซีนซิโนแวคครบ 2 โดส 312 คน ไม่พบเชื้อและได้รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 1 โดส 45 คน ไม่พบเชื้อและไม่ได้รับวัคซีน 16 คน คำนวณประสิทธิภาพวัคซีนซิโนแวค ครบสองเข็ม ป้องกันติดเชื้ออยู่ที่ 88.8 เปอร์เซ็นต์ และแอสตร้าเซเนก้า 1 เข็ม อยู่ที่ 83.8 เปอร์เซ็นต์

          กรณีปอดอักเสบ พบว่า บุคลากรที่ติดเชื้อ 40 คนมีปอดอักเสบ 6 คน โดยเป็นผู้ที่ได้วัคซีนซิโนแวคครบ 2 โดส 4 คน ไม่ได้รับวัคซีน 2 คน และได้วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ไม่พบปอดบวม คำนวณประสิทธิภาพวัคซีนซิโนแวคป้องกันปอดอักเสบร้อยละ 84.9

           “โดยสรุปการฉีดวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็ม สามารถป้องกันติดเชื้อจากสายพันธุ์อัลฟาได้ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ ป้องกันปอดอักเสบร้อยละ 85 สำหรับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 1 เข็ม ป้องกันติดเชื้ออัลฟาได้ร้อยละ 84 ทั้งนี้ หากพบอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังการฉีดวัคซีนโควิด 19 หรือมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานสาธารณสุขใกล้บ้าน หรือโทรสายด่วน กรมควบคุมโรค 1422”นายแพทย์ทวีทรัพย์กล่าว

*********************************  22 กรกฎาคม 2564

***************************************


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 4674 view
วันที่ประกาศข่าว : 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 17:17 น.