KM

ค้นหา KM

ค้นหาหัวข้อข่าว หรือเนื้อหาข่าว

ค้นหาตามวันที่ของข่าว


หมวดข่าว : KM

ถอดบทเรียนจากการดำเนินการองค์กรคุณธรรมต้นแบบ สำนักสารนิเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

คำสั่งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักสารนิเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

PRs in Digital Era (size 30 Mbyte)

สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์

การบริหารสื่อมวลชนสัมพันธ์

การประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤติ

เทคนิคการเป็นพิธีกรมืออาชีพ

พฤติกรรมบริการ(ปณวรี ภู่กลาง)

พฤติกรรมบริการ(พรทิพย์ คนึงบุตร)

บุคลิกภาพภายนอก(อ.สมศักดิ์ ชลาชล)

Mobile_PR (คุณชวนา แพร่ศรีสกุล)

social Media For PR(อ.ชีพธรรม)

สื่อมวลชนสัมพันธ์(อ.แดง)