กรมวิทย์ฯ จัดอบรมผู้นำห้องปฏิบัติการระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อสร้างผู้นำห้องปฏิบัติการตอบโต้ภัยคุกคาม


กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดอบรมผู้นำห้องปฏิบัติการระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   (รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2) เพื่อสร้างผู้นำห้องปฏิบัติการตอบโต้ภัยคุกคามด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว 

นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กล่าวว่า  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับกรมปศุสัตว์ จัดโครงการพัฒนาผู้นำห้องปฏิบัติการระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2) (Southeast Asia Regional One Health Global Laboratory Leadership Program; Southeast Asia GLLP) ในหัวข้อ Competency 2 Leadership ร่วมกับหน่วยงานที่มีภารกิจด้านห้องปฏิบัติการสุขภาพคนและสุขภาพสัตว์ทั้งในประเทศ   และระดับภูมิภาค ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย กัมพูชา และอินโดนีเซีย  เพื่อสร้างผู้นำทางห้องปฏิบัติการให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถผลักดันห้องปฏิบัติการ  ด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทยและระดับภูมิภาคให้เป็นที่เชื่อมั่นในระดับชาติและนานาชาติ    เพื่อตอบโต้ภัยคุกคามด้านสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว 


 
 

นายแพทย์ยงยศ กล่าวอีกว่า หลักสูตรมีระยะเวลาจัดอบรมต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 2 ปี ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566 ถึง สิงหาคม 2568 รวมจำนวน 8 ครั้ง และได้รับสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (Centers for Disease Control and Prevention: CDC) ผ่านศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข (ด้านสุขภาพคน) และ Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) (ด้านสุขภาพสัตว์) รวมถึงได้รับการสนับสนุนจาก Integrated Quality Laboratory Services (IQLS)  โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย ผู้เข้าร่วมโครงการ พี่เลี้ยงโครงการ จาก 4 ประเทศ คือ ประเทศไทย มาเลเซีย กัมพูชา และอินโดนีเซีย ผู้ฝึกสอน คณะกรรมการด้านวิชาการโครงการ คณะทำงาน Partner ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย (WHO Thailand) องค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (WHO SEARO) องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID) องค์การอนามัยสัตว์โลก (WOAH) เครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพ หนึ่งเดียวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAOHUN) เครือข่ายห้องปฏิบัติการระดับภูมิภาค (RPHL Network) และผู้สนใจพัฒนาทักษะที่จำเป็น 9 ด้าน เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านผู้นำและการบริหารห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สำหรับโครงการฝึกอบรมผู้นำห้องปฏิบัติการ Southeast Asia GLLP รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2 นี้ จัดขึ้นภายใต้โครงการ DGHP-Laboratory Workforce Development เมื่อวันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข


จากหน่วยงาน : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดดู 234 view
วันที่ประกาศข่าว : 26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:48 น.