อธิบดีกรม สบส.ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง อสม. พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงาน ปี 2567


วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2566) ณ ห้องประชุมเพชรไพลิน ชั้น 4 โรงพยาบาลบางเลน จังหวัดนครปฐม นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายจรัส รัชกุล ผู้อำนวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน นางศศิจริญญา อำม์พรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพภาคกลาง และนางปิยะฉัตร ปาลานุสรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานสุขภาพ  ภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบสุขภาพปฐมภูมิ พัฒนาศักยภาพของ อสม.และเครือข่ายในการจัดการสุขภาพตนเองและชุมชน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น แอฟพลิเคชัน Smart อสม. เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่ โดยมี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ประธานชมรม อสม.จังหวัดนครปฐม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางเลน สาธารณสุขอำเภอ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้การต้อนรับ


จากหน่วยงาน : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดดู 157 view
วันที่ประกาศข่าว : 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 20:44 น.