กรมควบคุมโรค สานต่ออบรมนักสื่อสาร จัดการข้อมูลการระบาดในอาเซียน


          กรมควบคุมโรค จับมือองค์กรระหว่างประเทศเเละกระทรวงสาธารณสุขมาเลเซีย สานต่ออบรมนักสื่อสารจัดการข้อมูลการระบาด ขยายประเทศกลุ่มเป้าหมายในอาเซียน สร้างเครือข่ายนักสื่อสารจัดการข้อมูลสาธารณสุขเเละสุขภาพของภูมิภาค

          วันนี้ (23 พฤศจิกายน 2566) ณ โรงเเรมพูลเเมน พัทยา จี จังหวัดชลบุรี นายเเพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Infodemic Management for Public Health ในภูมิภาคอาเซียน พร้อมด้วยสัตวเเพทย์หญิง ดร.เสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ประเทศมาเลเซีย องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) องค์การอนามัยโลก เเละสำนักเลขาธิการอาเซียน มีผู้เข้าร่วมจาก 7 ประเทศสมาชิกอาเซียน กว่า 70 คน

          นายแพทย์อภิชาต กล่าวว่า การอบรมในครั้งนี้ต่อยอดจากปีที่เเล้ว ที่อบรมเจ้าหน้าที่จาก 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขงเเละประเทศเพื่อนบ้านของไทย ปีนี้ทางกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย ร่วมมือกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน กระทรวงสาธารณสุขประเทศมาเลเซียที่เป็นประเทศนำด้านการสื่อสารความเสี่ยงภายใต้ ASEAN Health Cluster 2 และผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลก โดยการประสานงานของสำนักเลขาธิการอาเซียนพัฒนาหลักสูตรนักสื่อสารการจัดการข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข ขยายกลุ่มประเทศเป้าหมายเพื่อสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารจัดการข้อมูลข่าวสารฯ ให้เข้มแข็งขึ้นในระดับภูมิภาค

          สัตวเเพทย์หญิงเสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กล่าวว่า ผู้เข้ารับการอบรมเห็นความสำคัญที่จะร่วมกันผลักดันเเละพัฒนางานด้านการสื่อสารจัดการข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุขของประเทศและระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ โดยเห็นพ้องร่วมกันที่จะสร้างเครือข่ายในการเเลกเปลี่ยนความรู้แนวปฏิบัติที่ดีระหว่างประเทศ ซึ่งส่งผลต่อการสร้างความมั่นคงทางสุขภาพทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก

          การอบรมในครั้งนี้มีผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารความเสี่ยงจากกรมควบคุมโรคและมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมเป็นวิทยากรหลัก สำหรับผู้เข้ารับการอบรมจากประเทศไทยมาจากหลายหน่วยงานทั้งจากส่วนกลางของกรมควบคุมโรค และในพื้นที่จังหวัดชายแดน สำหรับการอบรมนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมจากแต่ละประเทศได้มีการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มจุดเเข็ง เเละค้นพบทางออกในการจัดการความท้าทายที่เกิดมาจากข้อมูลข่าวสารการระบาดของโรคและภัยสุขภาพต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เพิ่มการเรียนรู้แบบกลุ่มย่อย เน้นการทำงานเป็นกลุ่ม ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างตั้งใจและลงมือปฏิบัติอย่างเต็มที่ ตลอดจนมีการวางแผนการทำงานร่วมกันในอนาคต สอดคล้องกับเป้าหมายของการจัดการประชุมที่ต้องการสร้างเครือข่ายนักสื่อสารจัดการข้อมูลข่าวสารในระดับภูมิภาค

 

********************************

ข้อมูลจาก : สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566


จากหน่วยงาน : กรมควบคุมโรค เปิดดู 145 view
วันที่ประกาศข่าว : 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 19:29 น.