สถาบันโรคผิวหนัง นำร่องพัฒนาระบบบริการโรคสะเก็ดเงินในโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย ลดความแออัด ลดรอคอย ลดค่าใช้จ่ายการเดินทาง เพื่อคุณภาพที่ดีสำหรับผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน


หนึ่งในนโยบายกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2567 มุ่งเน้นการเพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชน โดยการวางรากฐานในการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย เพื่อพัฒนาศักยภาพการตรวจวินิจฉัยเพื่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับประชาชน
แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์  กล่าวว่า โรคสะเก็ดเงินเป็นโรคผิวหนังที่การสาธารณสุขทั่วโลกให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นโรคเรื้อรัง ความรุนแรงของโรคมีผลกระทบต่อสุขภาพกายเช่นเพิ่มโอกาสติดเชื้อแทรกซ้อน กระดูกและข้ออักเสบผิดรูปซึ่งอาจสร้างความพิการทางกาย และผลกระทบต่อสุขภาพจิตนำไปสู่ภาวะซึมเศร้า นอกจากนี้ผู้ป่วยจำนวนหนึ่งยังถูกรังเกียจจากสังคมเนื่องจากเข้าใจผิดว่าเป็นโรคติดต่อ สำหรับประเทศไทยมีผู้ป่วยสะเก็ดเงินมากกว่า 16,000 รายต่อปีที่ได้รับความทุกข์ทรมานจากโรคนี้ ตามนโยบาย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2567 มีแนวคิดในการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย กรมการแพทย์ โดยสถาบันโรคผิวหนังได้มุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริการโรคสะเก็ดเงิน เพื่อลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอย และมีระบบส่งต่อแบบไร้รอยต่อ พร้อมส่งเสริมการดำเนินงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดูแลผู้ที่ป่วยโรคสะเก็ดเงินที่มีคุณภาพและเข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียมกัน 
นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อพัฒนาศักยภาพของทีมบุคลากรทางการแพทย์ พัฒนารูปแบบระบบบริการในพื้นที่ต้นแบบ ที่มีระบบเชื่อมโยงบริการตั้งแต่ระดับ รพสต. โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย ไปถึง โรงพยาบาลจังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ ทำให้แต่เดิมผู้ป่วยสะเก็ดเงินต้องเดินทางไปตรวจรักษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนังในโรงพยาบาลจังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลชุมชนใกล้บ้านได้ ไม่ต้องเดินทางไกลโดยไม่จำเป็น ยกเว้นผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายและภาระของครอบครัว ส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคสะเก็ดเงินและมีการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง โดยรวมจะส่งผลให้ผู้ป่วยมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สถาบันโรคผิวหนังพร้อมผลักดันนโยบายโดยนำร่องพัฒนาระบบบริการโรคสะเก็ดเงินในโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่ายในพื้นที่โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่ายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นต้นแบบและขยายผลสู่โรงพยาบาลชุมชนแห่งอื่นทั่วประเทศในอนาคต ทั้งนี้มีภาคีเครือข่ายที่ร่วมมือในการผลักดันนโยบายดังกล่าว ได้แก่ หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ หน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ต้นแบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย และ กองทุนที่เกี่ยวข้อง พร้อมดำเนินงานเพื่อเป็นของขวัญสำหรับประชาชนต่อไป

*****************************************
#กรมการแพทย์ #สถาบันโรคผิวหนัง #โรคสะเก็ดเงิน
                                                                                                                                              -ขอขอบคุณ-
23 พฤศจิกายน 2566จากหน่วยงาน : กรมการแพทย์ เปิดดู 211 view
วันที่ประกาศข่าว : 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16:14 น.