องค์การเภสัชกรรม คว้า 2 รางวัลคุณภาพ อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2562


โรงงานผลิตยา 2 แห่ง ขององค์การเภสัชกรรมได้รับรางวัลคุณภาพ  อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2562 ด้านยา ที่โรงงานผลิตยา องค์การเภสัชกรรม พระรามที่ 6 และ ด้านยาและวัตถุอันตรายที่โรงงานผลิตยารังสิต 1 อ. ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
                    นายแพทย์วิฑูรย์  ด่านวิบูลย์  ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม  เปิดเผยว่า องค์การฯได้ส่งผลงาน การดำเนินงานเข้าประกวดรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยโรงงานผลิตยาที่องค์การเภสัชกรรม พระรามที่ 6 ส่งประกวดในหมวดสถานประกอบการด้านยา และโรงงานผลิตยารังสิต 1 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ส่งประกวดในหมวดสถานประกอบการด้านยาและวัตถุอันตราย ปรากฏว่า ได้รับรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2562 ทั้ง 2 โรงงาน
                    ผู้อำนวยการฯ กล่าวต่อไปว่า รางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด เป็นรางวัลที่ อย.ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ แก่หน่วยงานที่ตระหนักถึงการเป็นองค์กรที่มีกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน และปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ อีกทั้งเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบการรายอื่น
                    องค์การเภสัชกรรมได้ดำเนินงานการผลิตยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพตามมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิตหรือ GMP PIC/S และมุ่งมั่นดำเนินการยกระดับสู่มาตรฐานระดับสากล WHO GMP มีการรักษาคุณภาพมาตรฐานการผลิตด้วยดีมาโดยตลอด ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต ตั้งแต่การรับเข้าวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ การชั่งจ่าย การผลิตและการบรรจุผลิตภัณฑ์ มีฝ่ายประกันคุณภาพที่ควบคุม ติดตาม และดูแลตลอดกระบวนการผลิตยาและผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเคมีภัณฑ์ที่ใช้ทางการแพทย์ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในทุกขั้นตอนภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ในการบริหารจัดการที่ได้รับการตรวจรับรองความถูกต้อง                มีห้องปฏิบัติการสอบเทียบและห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุข ที่ผ่านการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 มีการดูแลสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานการจัดการที่ดีด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015)  มีการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบหรือศึกษา วิจัย/พัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขตามหลักปฏิบัติที่ดี (GLP) มีมาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน (ISO 50001:2011) มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สากลให้การยอมรับมาใช้ในกระบวนการผลิต ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาที่ผลิตในประเทศไทย และเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงยาของคนไทย มีการส่งเสริมการขายอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและการส่งเสริมกิจกรรมที่พัฒนาด้านสังคม คุณธรรม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ
          “รางวัลนี้องค์การฯได้รับมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ประเภทสถานประกอบการด้านยาและวัตถุอันตราย เมื่อปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 องค์การฯมุ่งเน้นผลิตยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพระดับสากล โดยในส่วนของโรงงานผลิตยารังสิต ระยะที่ 2 จะดำเนินการก่อสร้างต่อไปนั้น ก็จะดำเนินงานเพื่อให้ได้มาตรฐานคุณภาพ GMP PIC/S โดยสำนักคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข และมุ่งสู่การรับรองมาตรฐานคุณภาพ GMP ในระดับสากล อาทิ มาตรฐานองค์การอนามัยโลก WHO PQ ( WHO Prequalification Program) มาตรฐานยุโรป EU-GMP มาตรฐานองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา US-FDA GMP รวมถึงการนำระบบเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการดำเนินการผลิตอีกด้วย ซึ่งเรื่องของคุณภาพยาเป็นเรื่องที่พนักงานองค์การฯ ทุกคนได้ตระหนัก และทำตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้เข้าถึงยาที่ดีมีคุณภาพอย่างทั่วถึง และเพียงพอ เป็นองค์กรหลัก เพื่อความมั่นคง ยั่งยืน ด้านยาให้กับประเทศ” ผู้อำนวยการกล่าว โรงงานผลิตยา 2 แห่ง ขององค์การเภสัชกรรมได้รับรางวัลคุณภาพ  อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2562 ด้านยา ที่โรงงานผลิตยา องค์การเภสัชกรรม พระรามที่ 6 และ ด้านยาและวัตถุอันตรายที่โรงงานผลิตยารังสิต 1 อ. ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
                    นายแพทย์วิฑูรย์  ด่านวิบูลย์  ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม  เปิดเผยว่า องค์การฯได้ส่งผลงาน การดำเนินงาน เข้าประกวดรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยโรงงานผลิตยาที่องค์การเภสัชกรรม พระรามที่ 6 ส่งประกวดในหมวดสถานประกอบการด้านยา และโรงงานผลิตยารังสิต 1 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ส่งประกวดในหมวดสถานประกอบการด้านยาและวัตถุอันตราย ปรากฏว่า ได้รับรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2562 ทั้ง 2 โรงงาน
                    ผู้อำนวยการฯ กล่าวต่อไปว่า รางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด เป็นรางวัลที่ อย.ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ แก่หน่วยงานที่ตระหนักถึงการเป็นองค์กรที่มีกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน และปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ อีกทั้งเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบการรายอื่น
                    องค์การเภสัชกรรมได้ดำเนินงานการผลิตยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพตามมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิตหรือ GMP PIC/S และมุ่งมั่นดำเนินการยกระดับสู่มาตรฐานระดับสากล WHO GMP มีการรักษาคุณภาพมาตรฐานการผลิตด้วยดีมาโดยตลอด ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต ตั้งแต่การรับเข้าวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ การชั่งจ่าย การผลิตและการบรรจุผลิตภัณฑ์ มีฝ่ายประกันคุณภาพที่ควบคุม ติดตาม และดูแลตลอดกระบวนการผลิตยาและผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเคมีภัณฑ์ที่ใช้ทางการแพทย์ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในทุกขั้นตอนภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ในการบริหารจัดการที่ได้รับการตรวจรับรองความถูกต้อง                มีห้องปฏิบัติการสอบเทียบและห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุข ที่ผ่านการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 มีการดูแลสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานการจัดการที่ดีด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015)  มีการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบหรือศึกษา วิจัย/พัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขตามหลักปฏิบัติที่ดี (GLP) มีมาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน (ISO 50001:2011) มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สากลให้การยอมรับมาใช้ในกระบวนการผลิต ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาที่ผลิตในประเทศไทย และเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงยาของคนไทย มีการส่งเสริมการขายอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและการส่งเสริมกิจกรรมที่พัฒนาด้านสังคม คุณธรรม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ
          “รางวัลนี้องค์การฯได้รับมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ประเภทสถานประกอบการด้านยาและวัตถุอันตราย เมื่อปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 องค์การฯมุ่งเน้นผลิตยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพระดับสากล โดยในส่วนของโรงงานผลิตยารังสิต ระยะที่ 2 จะดำเนินการก่อสร้างต่อไปนั้น ก็จะดำเนินงานเพื่อให้ได้มาตรฐานคุณภาพ GMP PIC/S โดยสำนักคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข และมุ่งสู่การรับรองมาตรฐานคุณภาพ GMP ในระดับสากล อาทิ มาตรฐานองค์การอนามัยโลก WHO PQ ( WHO Prequalification Program) มาตรฐานยุโรป EU-GMP มาตรฐานองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา US-FDA GMP รวมถึงการนำระบบเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการดำเนินการผลิตอีกด้วย ซึ่งเรื่องของคุณภาพยาเป็นเรื่องที่พนักงานองค์การฯ ทุกคนได้ตระหนัก และทำตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้เข้าถึงยาที่ดีมีคุณภาพอย่างทั่วถึง และเพียงพอ เป็นองค์กรหลัก เพื่อความมั่นคง ยั่งยืน ด้านยาให้กับประเทศ” ผู้อำนวยการกล่าว


จากหน่วยงาน : องค์การเภสัชกรรม เปิดดู 166 view
วันที่ประกาศข่าว : 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 17:12 น.