ทำเนียบเครือข่ายประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง)


ทำเนียบเครือข่ายประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง)

- สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

- กรมการแพทย์

- กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

- กรมควบคุมโรค

- กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

- กรมสนุบสนุนบริการสุขภาพ

- กรมสุขภาพจิต

- กรมอนามัย

- สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

- องค์การเภสัชกรรมจากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านยุทธศาสตร์และอำนวยการ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 977 view
วันที่ประกาศข่าว : 1 ธันวาคม 2565 เวลา 13:19 น.