Infographicคลังภาพกิจกรรม

รวมสื่อ INFOGRAPHIC การฉีดวัคซีน /วัคซีนเข็มกระตุ้นและการรณรงค์ให้ผู้สูงอายุฉีดวัคซีนก่อนสงกรานต์ปี 2565


อัลบั้มภาพรวมสื่อ INFOGRAPHIC การฉีดวัคซีน /วัคซีนเข็มกระตุ้นและการรณรงค์ให้ผู้สูงอายุฉีดวัคซีนก่อนสงกรานต์ปี 2565


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านวิเคราะห์และประมวลข่าวสาร สำนักสารนิเทศ เปิดดู 2666 view
วันที่ประกาศข่าว : 11 มีนาคม 2565 เวลา 16:48 น.