คู่มือกระบวนงาน

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง : ระบบงานประชาสัมพันธ์ภายนอก (จัดซื้อจัดจ้างสื่อประชาสัมพันธ์)


คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง : ระบบงานประชาสัมพันธ์ภายนอก (จัดซื้อจัดจ้างสื่อประชาสัมพันธ์)

หมายเลขเอกสาร : WI-BI-PR-05

แก้ไขครั้งที่ : 1 

วันที่เริ่มใช้ : 1 กุมภาพันธ์ 2565จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านยุทธศาสตร์และอำนวยการ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 1038 view
วันที่ประกาศข่าว : 28 มกราคม 2565 เวลา 13:54 น.