บทความสุขภาพ

พิมพ์

“ผลสำรวจ!!! ประชาชน ร้อยละ 36.3 สวมหน้ากากอนามัยเคร่งครัด ขณะที่ ร้อยละ 62.8 เลือกถอดหน้ากากอนามัยบางพื้นที่


จากผลการสำรวจการเฝ้าระวังการตัดสินใจต่อมาตรการปลดล็อกสถานบันเทิงและการสวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่เฝ้าระวังและพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 17 – 30 มิถุนายน 2565  โดยศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยพฤติกรรมเสี่ยง กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ผ่านระบบออนไลน์ (Google Form) ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิทยาลัยเทคนิคในพื้นที่เป้าหมาย อายุ 20 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 80 เพศชาย ร้อยละ 20  ตอบแบบสอบถาม จำนวน 7,507 ราย พบว่า ประชาชนเลือกจะสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัดเหมือนเดิมร้อยละ 36.3 เลือกถอดหน้ากากอนามัยบางพื้นที่ ร้อยละ 62.8 และ เลือกไม่สวมหน้ากากอนามัยเลย ร้อยละ 0.9  

ทั้งนี้ยังคงมี ผู้ที่เลือกถอดหน้ากอนามัย ในบางสถานที่หรือบางสถานการณ์ที่ยังมีความเสี่ยง ดังนี้

  1. ในสถานบริการ สถานบันเทิง ร้อยละ 12.53
  2. ในโรงภาพยนตร์ ร้อยละ 10.35
  3. ในห้างสรรพสินค้า ร้อยละ 9.79
  4. ในตลาด ร้อยละ 8.95
  5. ในขนส่งสาธารณะ ร้อยละ 8.78

อย่างไรก็ตาม การผ่อนคลายมาตรการให้สวมและถอดหน้ากากตามความสมัครใจดังกล่าวนี้  เพื่อความปลอดภัยกับการติดเชื้อโควิด 19 ที่ยังคงอยู่ ขอแนะนำให้ประชาชนยังคงป้องกันตนเองอย่างเหมาะสม โดยให้สวมหน้ากากเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นในสถานที่ที่มีความแออัด มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก และไม่สามารถเว้นระยะห่างได้ รวมทั้งสถานที่ที่มีการระบายอากาศไม่ถ่ายเทเท่าที่ควร  สำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะกลุ่มที่หากติดเชื้อแล้วมีอาการรุนแรง ได้แก่ กลุ่ม 608  คือผู้สูงอายุและหญิงตั้งครรภ์ รวมทั้งผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ควรสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีตลอดเวลา เมื่อต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ของโรคและเคร่งครัดมาตรการป้องกันการติดโรคโควิด 19 ขั้นสูงสุดแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention : UP) โดยเฉพาะล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ หากสงสัยว่าตนเองเสี่ยงควรตรวจด้วย ATK ทุก 3 - 5 วัน เพื่อคัดกรองเบื้องต้น ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยการแพร่กระจายไปยังกลุ่มเพื่อน และในครอบครัวต่อไป

D-M-H-T-T-A คือ เว้นระยะห่าง-สวมหน้ากากทุกครั้ง-ล้างมือบ่อยๆ-ตรวจวัดอุณหภูมิ-ตรวจเร็วควบคุมไว-ไปไหนสแกนไทยชนะ

แหล่งข้อมูล  : กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

    

วันที่           12    กรกฎาคม  2565


จากหน่วยงาน : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดดู 1226 view
วันที่ประกาศข่าว : 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 11:21 น.