บทความสุขภาพ

พิมพ์

“ผลสำรวจ!!! ร้อยละ 83.5 ประชาชนไม่ไปสถานบันเทิง ส่วนใหญ่ ร้อยละ 87 ยังกังวลกับการติดเชื้อโควิด 19


จากผลการสำรวจการเฝ้าระวังการตัดสินใจต่อมาตรการปลดล็อกสถานบันเทิงในพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 17 – 30 มิถุนายน 2565  โดยกลุ่มเฝ้าระวังและเตือนภัยพฤติกรรมสุขภาพ กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ผ่านระบบออนไลน์ (Google Form) ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิทยาลัยเทคนิคในพื้นที่เป้าหมาย อายุ 20 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 80 เพศชาย ร้อยละ 20  ตอบแบบสอบถาม จำนวน 7,507 ราย พบว่า มีประชาชนเลือกไม่ไป             สถานบันเทิง ร้อยละ 83.5 โดยมีเหตุผล ดังนี้

 

  1. ไม่ชอบเที่ยวสถานบันเทิง ร้อยละ 92.58
  2. กังวลผู้มาใช้บริการไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ร้อยละ 87.97
  3. กังวลหากติดโควิด 19 จะส่งผลต่อครอบครัว และการทำงาน ร้อยละ 87.56
  4. กังวลหากติดโควิด 19 จะมีอาการลองโควิด ร่างกายจะไม่เหมือนเดิม ร้อยละ 85.31
  5. ไม่มั่นใจมาตรการป้องกันโควิด 19 ของสถานบันเทิง ร้อยละ 78.64

อย่างไรก็ตามจากข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่ที่ไม่ไปเที่ยวสถานบันเทิงจากเหตุผลส่วนตัวที่ไม่ชอบเที่ยวและยังมีความกังวลกับมาตรการป้องกันในสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการที่อาจยังไม่เข้มงวดเท่าที่ควร โดยเฉพาะความกังวลกับโรคโควิด 19 ที่ยังคงอยู่ ซึ่งหากไปเที่ยวสถานบันเทิง อาจเป็นผู้นำเชื้อโรคดังกล่าว                          มาแพร่กระจายสู่ครอบครัวได้ ดังนั้นสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการจึงต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขและข้อกำหนด ศบค. โดยจำกัดเวลาในการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และให้บริการไม่เกิน 24.00 น. ห้ามบุคคลที่ยังไม่รับวัคซีน/ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์เข้าใช้บริการ  และเข้มงวดกับมาตรการป้องกันการติดโรคโควิด 19 ขั้นสูงสุดแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention : UP) โดยเฉพาะล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ แยกสํารับอาหารและอุปกรณ์ต่าง ๆ หากสงสัยว่าตนเองเสี่ยงควรตรวจด้วย ATK ทุก 3 - 5 วัน เพื่อคัดกรองเบื้องต้น ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยการแพร่กระจายไปยังกลุ่มเพื่อน และในครอบครัวต่อไป สำหรับประชากรกลุ่มผู้ป่วย หรือกลุ่มเสี่ยง 608 ควรหลีกเลี่ยงการไปสถานบันเทิง

D-M-H-T-T-A คือ เว้นระยะห่าง-สวมหน้ากากทุกครั้ง-ล้างมือบ่อยๆ-ตรวจวัดอุณหภูมิ-ตรวจเร็วควบคุมไว-ไปไหนสแกนไทยชนะ

แหล่งข้อมูล  : กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

        กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

วันที่        7  กรกฎาคม 2565

 

 


จากหน่วยงาน : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดดู 1128 view
วันที่ประกาศข่าว : 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 12:11 น.